VEDTÆGTER
Politik

Vedtægter for Nordgårdens Idrætsforening, grdl. 8. feb. 1972

 

§1 Formålsparagraf


Svømmeafdelingen, der er hjemmehørende i Aarhus kommune, har til formål at virke for svømmesportens udbredelse og at give medlemmerne bedst mulig adgang til at dyrke svømmesport.

 

§2 Medlemmerne


Enhver person kan optages som medlem i foreningen.

Det er bestyrelsens ret at ekskludere medlemmer, som ikke vil indordne sig under klubbens regler og vedtægter. Der skal være flertal i bestyrelsen, for at en sådan eksklusion kan finde sted. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke ekskluderes, men kun væltes på en generalforsamling.

Et hvert medlem over 16 år har mulighed for at stille spørgsmål og forslag, som kan indgå i bestyrelsens overvejelser.

 

§3 Kontingent


Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Indmeldelse i svømmeafdelingen er bindende for et halvt år ad gangen. Kun i særlige tilfælde kan bestyrelsen vælge at dispensere fra dette og betale dele af et indbetalt kontingent tilbage.

Kontingentet skal være betalt senest en måned efter sæsonstart. Sker dette ikke, suspenderes det pågældende medlem/familie (familiesvømning), indtil betalingen har fundet sted. Medlemsbevis i form af kvittering for indbetaling skal forevises, hvis en træner/livredder beder derom. Ved tilmelding via hjemmesiden skal betalingen være gennemført senest tre dage efter.

Ansatte og medlemmer af bestyrelse og festudvalg, samt disse personers børn under 16 år, skal ikke betale kontingent til foreningen.

 

§4 Bestyrelsens sammensætning


Svømmeafdelingen ledes af en bestyrelse på fem-syv medlemmer, som vælges for en periode på to år på en årlig generalforsamling.

 

Valget foregår således, at der i ulige årstal vælges fire bestyrelsesmedlemmer, heraf en kasserer, der vælges direkte på generalforsamlingen. I lige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer, heraf en formand, der også vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, sekretær og træneransvarlig.


Endvidere vælges to suppleanter ligeledes for to år. Disse har ret til at tage del i bestyrelsens møder, men har dog ikke stemmeret. De forpligter sig i valgperioden til at indtræde i bestyrelsen ved enhver given lejlighed, herunder længerevarende sygdom/orlov hos et indvalgt medlem.

 

§5 Bestyrelsens kommissorium


Bestyrelsen er ansvarlige for den daglige drift af svømmeafdelingen. Specielt er bestyrelsen ansvarlig for afdelingens økonomi, herunder fastsættelse af kontingent og løn- og arbejdsvilkår. Afdelingen skal hvile i sig selv økonomisk, og et eventuelt overskud skal bruges til arbejdet med børn og unge. Det er dog en forudsætning for stabil drift, at foreningen har en egenkapital, som er stor nok til at kunne dække trænernes lønninger i mindst tre måneder.

 

§6 Generalforsamling


Generalforsamlingen holdes en gang årligt i løbet af foråret. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske mindst 14 dage før dens afholdelse.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal ske, når bestyrelsen ønsker det, eller når mindst 10 % af medlemmerne i afdelingen ønsker det. Indkaldelse til en sådan skal ske ved annoncering i svømmehallen mindst 10 dage før afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før og ophænges i afdelingens udhængsskab senest 6 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stemmeret har alle medlemmer over 16 år, samt afdelingens trænere, hjælpetrænere og livreddere, som er over 16 år. Medlemmer under 16 år kan repræsenteres af en forældre eller værge, som har stemmeret på vegne af medlemmet.


Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1.   Valg af dirigent og referent

2.   Formandens beretning

3.   Afdelingens regnskab

4.   Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer

5.   Valg af bestyrelsesmedlemmer (kun personer over 16 år kan vælges)

6.   Valg af to suppleanter til bestyrelsen

7.   Valg af to revisorer for en periode af to år, skiftevis på valg hvert andet år

8.  Valg af medlemmer til festudvalget

9.  Eventuelt

Lovligt varslede generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset antallet af fremmødte. Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

 

Der stemmes ved håndsoprækning, men såfremt et medlem kræver det, skal der foretages skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Dette gælder også på almindelige bestyrelsesmøder.

 

§7 Støtteforeningen

Svømmeafdelingen har en støtteforening kaldet festudvalget, som hjælper med at arrangere fester og andre aktiviteter. Festudvalget økonomi varetages af foreningens kasserer, og et eventuelt overskud indgår i svømmeafdelingens regnskab. Festudvalgets medlemmer vælges på generalforsamlingen for en periode på to år.

 

§8 Foreningens opløsning

Svømmeafdelingens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. I tilfælde af opløsning tilfalder de værdier, som måtte være i afdelingen, en anden forening med et lignende formål.
 


 

 

 

Nordgårdens svømmeafdelings interne fotopolitik

I Nordgårdens IF skelner vi mellem de tre steder, hvor vi offentliggør billeder fra vores arrangementer; Foreningens hjemmeside, udhængs skabet foran svømmehallen, opslagstavlen i klublokalet. Ingen af stederne ønsker vi at have billeder af personer, som på baggrund af billederne kan føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, og vi vil derfor tilstræbe at have billeder med flere personer som motiv.


Foreningens hjemmeside

Her må der kun udstilles situationsbilleder af påklædte personer, altså ikke noget med personer i badetøj eller i morsomme stillinger. Billederne skal som udgangspunkt skildre udfoldelse af de aktiviteter, som vi laver her i foreningen.


Udhængs skabet foran svømmehallen

Her vil vi ligeledes kun udstille situationsbilleder, men der kan være enkelte billeder af persongrupper i badetøj, så det bliver muligt også at skildre situationer fra svømmehallen. Billederne skal som udgangspunkt også her skildre udfoldelse af de aktiviteter, som vi laver i foreningen.


Opslagstavlen i klublokalet

Her vil vi foruden situationsbilleder også udstille portrætter af enkelte svømmere, som gennem deres deltagelse i f.eks. træningslejre og stævner, har medvirket til at gøre aktiviteter spændende. Billederne vil naturligvis blive fjernet, hvis en eller flere af de portrætterede måtte ønske det.

 

 

Personalepolitik i Nordgårdens IF. Svømning.

 Grundlæggende antagelser i Nordgårdens svømmeafdeling vedrørende fælles ansvar, information, dialog og gensidige forventninger.
 

a)   Alle forventes at medvirke positivt til at udvikle sig selv, andre klubmedlemmer og hele klubben for derigennem at sikre den bedst mulige udbredelse af svømmesporten.

b)   Både bestyrelse, trænere, hjælpetrænere og udvalgsmedlemmer forventes at have en acceptabel optræden præget af høflighed, åbenhed, lydhørhed og grundlæggende respekt for hinandens forskelligheder

c)   Ansatte i Nordgårdens svømmeafdeling kan forvente loyalitet, når de løser de opgaver, som er blevet aftalt med bestyrelsen. Til gengæld forventer bestyrelsen loyalitet, også omkring beslutninger taget i forskellige udvalg.

d)   Træner/bestyrelsesmøder er obligatoriske, men holdes nede på et minimum af to per sæson. På disse møder evalueres bl.a. indskrivning og den efterfølgende sæsons timer besættes, således at alle trænere, hjælpetrænere og livreddere automatisk er afskediget ved sæsonafslutning, for så at blive genansat eventuelt til nye opgaver i næste sæson.

e)   Job som hjælpeinstruktør kan tilbydes aktive talentsvømmere, altså svømmere som træner mere end en gang om ugen. Det er dog en forudsætning at bestyrelsen finder svømmerne egnede både modenhedsmæssigt og aldersmæssigt.

f)    Alle, som har svømmer med til arrangementer, forventes at deltage. Denne deltagelse er normalt ulønnet, men af stor værdi for klubbens selvfølelse. Således forventes trænere at ledsage deres svømmer til stævner både i og udenfor klubben, sat at være til stede ved julefester og klubmesterskabet.

 
 

Introduktion af nye kolleger.

 

a)   Nye kolleger skal introduceres til Nordgårdens svømmeafdeling af et bestyrelsesmedlem, men det forventes af de ansatte, at disse gør en aktiv indsats for at integrere nye kolleger, så de hurtigt bliver i stand til selv at finde frem til alle relevante informationer, som de måtte mangle.

b)   Bestyrelsen tager initiativ til at orientere om foreningens struktur bl.a. nærværende personalepolitik, samt til at indhente en børneattest, således at det sikres, at ingen med en straffet baggrund kommer til at arbejde med børn.

c)   Efter nogle ugers arbejde sørger bestyrelsen for en evaluering af den ansattes arbejde. Evalueringen skal være en snak, som bl.a. har til hensigt at afklare eventuelle spørgsmål, som er opstået i opstart fasen.

 

Videre og efteruddannelse.

 

a)   For at kunne leve op til medlemmerne og de ansattes forventninger vil medarbejderstaben løbende blive efteruddannet. Betingelserne herfor er, at efteruddannelsen er relevant for det job, som instruktøren varetager i foreningen.

b)   Den økonomiske side af efteruddannelsen vil bestå i at klubben betaler kursusafgiften, mens instruktøren selv betaler transporten til og fra kurset.

c)   En løbende del af efteruddannelsen vil være rotation af hjælpeinstruktører, som efter en til to sæsoner skal skifte hold, så de oplever undervisning af både meget små børn, lidt større børn og unge mennesker. I særlige tilfælde kan voksenhold danne baggrund for uddannelsen af hjælpeinstruktører.

d)   Det er bestyrelsen som træffer alle afgørelser omkring efteruddannelse.

 
 
Alkoholpolitik.
 

Formålet med alkoholpolitikken er at skabe klare retningslinjer for indtagelsen af alkohol i forbindelse med arbejdet i svømmeafdelingen.

a)   Alkoholindtagelse er uforeneligt med arbejdet i svømmeafdelingen. Man forventes således at stille ædru på arbejde, samt at undlade indtagelse af alkohol i arbejdstiden.

b)   Alkohol hører heller ikke hjemme når foreningen er på ture f.eks. træningslejre, landsstævner eller andre udflugter.

c)   I særlige tilfælde vil mindre mængder dog være acceptable f.eks. til møder, efter julefester og klubmesterskabet, til jule og sommerfrokoster og når man har fri som instruktør, men stadig opholder sig i klubregi f.eks. efter voksensvømning, men ikke efter børnesvømning.

d)   Andre former for euforiserende stoffer er overhovedet ikke acceptable, og vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

 
 
Afskedigelse:
 

a)   Som nævnt tidligere vil alle være afskediget til sæsonafslutning, men i praksis vil langt de fleste blive tilbudt genansættelse. Dette giver bestyrelsen mulighed for at justere hold og temasammen-sætninger, og har i praksis derfor ikke den store betydning for en instruktørs videre ansættelse; afskedigelser efter endt sæson vil normalt være begrundet i ressourcemangel.

b)   Afskedigelse begrundet i den ansattes forhold, vil kun ske efter forudgående advarsler, som klart præciserer hvad bestyrelsen er utilfreds med. Undtagelser herfra er tyveri eller anden form for kriminalitet, som medfører øjeblikkelig bortvisning. En afskedigelse begrundet i den ansattes forhold vil altid være skriftlig med formandens eller næstformandens underskrift, samt den træneransvarliges underskrift.

 
 
Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand