Møder » Møder 2010 » Referat af generalforsamlingen d.9/3-2010

Generalforsamling d. 9. marts 2010


Basse blev valgt til dirigent.

Helle blev valgt til referent


Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt varslet og at den var beslutningsdygtig


BERETNING

Formanden fremlagde sin mundtlige beretning

Den blev enstemmigt vedtaget


REGNSKAB

Blev fremlagt af kasseren

Efter enkelte opklarende spørgsmål, blev regnskabet vedtaget uden yderligere bemærkninger


INDKOMNE FORSLAG

Ingen var modtaget


KONTINGENTFASTSÆTTELSE

På baggrund af tidligere behandlet regnskab blev det besluttet at kontingentet fortsætter uændret


VALG

Kenny var på valg som formand. Ønskede ikke at genopstille. Thomas blev valgt

Det betød at der skulle vælges en ny næstformand. Kenny blev valgt

Vibeke blev valgt som kasserer for 1 år, da den tidligere er stoppet

Som menigt bestyrelsesmedlem blev Anders genvalgt

Genvalgt blev ligeledes Helle M som suppleant, Chresten som revisor samt Henrik og Christina til festudvalget


EVENTUELT

Ingen punkter


Dirigenten takkede for god ro og orden


ref. Helle R

 

Nordgårdens IF - Svømmeafdeling - 8220 Brabrand